„Zagovaranje prava radnika na dostojanstven rad s naglaskom na socijalno isključene“

Projekt „Zagovaranje prava radnika na dostojanstven rad s naglaskom na socijalno isključene“ je projekt kojim će Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek promovirati prava radnika na dostojanstven rad te ćemo provesti istraživanje o uvjetima rada glede kvalitete ostvarivanja svojih radnih prava te usklađivanje rada s privatnim obiteljskim životom te poteškoće s kojima se susreću. U tu svrhu osmislit ćemo anketni upitnik koji će naši volonteri zajedno sa građanima ispunjavati, ali i on line anketni upitnik putem kojega će moći ispunjavati svi koji žele sudjelovati u našem istraživanju kako bi u konačnici dobili rezultate koji će ukazati na poteškoće te kako bi mogli sa lokalnim dionicima osmišljavati nova rješenja. Drugi dio projekta će se odnositi na same zagovaračke aktivnosti u odnosu na samo pravo na dostojanstven rad koji je Ustavom i zakonom zagarantiran svim građanima RH ,a koje pravo  u praksi ne ostvaruju određene kategorije osoba. Osobito su pogođene u širem kontekstu socijalno osjetljive osobe poput osoba s invaliditetom, žene žrtve nasilja u obitelji, žene/muškarci srednje dobi kao teže zapošljive osobe te marginalizirane skupine, beskućnici kao socijalno isključeni, a kako bi svoje pravo na rad ostvarili.

OPĆI CILJ: Ovim projektom želimo povećati razinu informiranosti i osviještenosti građana o pravu na dostojanstven rad, osobito socijalno isključenih osoba (invalida, dugotrajno nezaposlenih, beskućnika) kao posebnih socijalnih kategorija o pravu na dostojanstven rad, a samim time i na dostojanstven život u zajednici u kojoj žive.

POSEBNI CILJEVI:

  • Povećati razinu informiranosti građana i radnika/ica kroz promoviranje prava na dostojanstven rad kroz zagovaračke aktivnosti, organiziranjem javnih akcija i javnim istupima kako bi građane potaknuli na proaktivnost i zauzimanje za svoja zakonom zagarantirana prava.
  • Podići razinu svijesti građanima putem on line ankete kako bi dobili mišljenja građana o načinima i mogućnostima te kršenju prava na dostojanstven rad
  • Zagovaračkim aktivnostima te suradnjom sa drugim organizacijama i institucijama raditi na osvještavanju i poboljšanju prava radnika u javnom i realnom sektoru te uvidjeti modalitete bolje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i osoba s invaliditetom kako bi se podigla razina kvalitete života tih posebno socijalno osjetljivih kategorija ljudi.
  • Edukacija volontera iz područja prava i primjera dobre prakse te sudjelovanje u promotivnim i zagovaračkim aktivnostima

 

Glavne aktivnosti projekta:

A.1. Promocija projekta i aktivnosti projekta kroz medijske istupe na početku, te na kraju projekta, te za vrijeme provođenja drugih aktivnosti, putem priopćenja, neposrednog kontakta s medijima, putem web stranice i društvene mreže FB.

A.2. Regrutacija i edukacija volontera iz područja radnog i socijalnog prava ali i novih shvaćanja dostojanstva radnika/ica te usklađivanja s obiteljskim životom te primjere „Prijatelj poslodavac“ kojim se ukazuje na poslodavce koji brinu za svoje radnike/ice,

A.3. Osmišljena/ izrađena anketa i stavljena u sustav on line anketa kojom ćemo tijekom provedbe projekta anonimno ispitivati građane o ostvarenju prava iz domene sustava radnih prava i ostvarenje prava na dostojanstven rad

A.4. Organiziranje javnih akcija kojim ćemo na trgovima gradova Osječko-baranjske županije promovirati pravo na dostojanstven rad osobito osoba koje su socijalno isključene dakle dugotrajno nezaposlene i osobe s invaliditetom te beskućnicima

A.5. Motivacijski sastanci s volonterima Centra za ekonomska i socijalna prava i drugim suradničkim organizacijama oko provedbe projektnih aktivnosti, osmišljavanja kampanja, distribucije letaka, sudjelovanje u razgovora s građanima/radnicima te rad na analizi.

A.6. Tisak i distribucija/podjela letaka (min.5.000 komada) – koji će promovirati usklađivanje rada i obiteljskog života, a što je uvedeno i Ustavom i drugim zakonima. Također bit će ukazano na primjere dobre prakse, promovirati rada radnika i slično.

A.7. Izrada analize nastale kao rezultat on line ankete kao preporuka za daljnji rad i propagiranje prava iz domene radnoga prava kako bi se u konačnici poboljšao socioekonomski status naših sugrađana

A.8. Evaluacija projekta, te projektnih aktivnosti, poput edukacije, javnih akcija, istraživanja i provođenja projekta općenito putem evaluacijskih upitnika i/ili neposrednim razgovorom.

 

Vrijeme provedbe projekta: od 1.05.2019. do 31.12.2019. godine

Područje provedbe projekta: Osijek, Osječko-baranjska županija

Financijski podržava : Osječko-baranjska županija, 2.000,00 kuna