Sve objave od cespos

Anketa “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS provodi projekt Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu, a osnovni cilj nam je promicanje prava beskućnika te podučavanje istih o njihovim pravima, kao i osvještavanje građana o problemu beskućništva u Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje s krajnjim ciljem destigmatizacije beskućništva kao osobnog izbora i stila života te razvijanje empatije u društvu.

U posljednja dva desetljeća, na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije ali i Slavonije i Baranje, nisu se provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o problematici beskućništva, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima do strukture, uzroka, pravnih rješenja. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje kvalitetne politike čiji bi cilj bio preveniranje i rješavanje statusa beskućnika.

CESPOS se stoga odlučio na provođenje redovnih ispitivanja javnog mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje te spremnost istih na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka. S istraživanjem se započelo 2015. godine, a nastavit će se i tijekom 2016. godini.

ANKETA ZA GRAĐANE  

Anketnim upitnikom namjera nam je također prihvatiti smjernice za potrebe šireg istraživanja beskućništva. Anketa je u potpunosti dobrovoljna i anonimna.

Cilj istraživanja je:

 1. a) jasno utvrditi i prikazati niz institucija i mjera koja odgovaraju na pitanje pojave potencijalnih beskućnika i realnih beskućnika u odnosu na pojedini modalitet, kapacitete u pojedinim mjestima i spremnost na suradnju kako bi se ovaj problem umanjio i/ili rješio,
 2. b) postići građansku participaciju i peer-to-peer osvještavanje građana i relevantnih dionika a u svrhu osobne pomoći navedenim skupinama.

Sukladno članku 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN152/14), beskućnikom se smatra osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja.

ANKETA ZA GRAĐANE  

ANKETA ZA INSTITUCIJE

ANALIZA ANKETE O BESKUĆNIŠTVU ZA GRAĐANE I ZAINTERESIRANU JAVNOST

Od kolovoza do 29. prosinca 2015. godine, anketu je ispunilo nešto manje od 500 građana, dok je u istraživanju institucija/ustanova sudjelovalo njih 11-ak od 25. Kako je istraživanje provedeno putem online ankete i tiskane, u nastavku navodimo grafički rezultate online ankete dok ćemo riječima opisati odgovore na ista pitanja dobiveni od tiskanih anketa.

Na dan 29. prosinca 2015. anketu je ispunio 141 ispitanik/ica online putem, dok je 301 ispitanik ispunio tiskanu anketu. 

Do prosinca proslijedili smo upit na adrese 25 ustanova/institucije/organizacije/tijela javne vlasti koje djeluju na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije a za koje smatramo da su se susretali ili se susreću s beskućnicima. Anketu su sačinjavala pitanja koja se neposredno tiču i preporuka Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS, poput slaganja sa izradom Registra, Strategije i Protokola. Do 29. prosinca na adresu CESPOS-a pristiglo je 11 odgovorenih anketnih upitnika. Odgovor su dali, Ministarstvo socijalne politike i mladih RH, Ured pučke pravobraniteljice, Centri za socijalnu skrbi Osijek, Beli Manastir, Valpovo, Obiteljski centar Osijek/CzSS Osijek/Klinički bolnički centar Osijek, Policijska uprava Osječko-baranjska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – područni ured Osijek, Crveni križ Osijek, Caritas – Osječko-Đakovačke nadbiskupije – Prihvatilište Osijek.

ANALIZA ANKETE O BESKUĆNIŠTVU ZA GRAĐANE I ZAINTERESIRANU JAVNOST – preuzmi

“Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu”

Problematika beskućništva u Osijeku i Hrvatskoj trajnoga je karaktera sa tendencijom porasta. Osobito raste broj beskućnika mlađe populacije, a uz njih beskućništvo danas zahvaća i žene u tzv. skloništima, osobe pod ovrhom, starije i nemoćne osobe i mnoge druge. Sve to ukazuje na potrebu stalnog ukazivanja na njihove probleme i status u društvu, posebice uzimajući u obzir gospodarsku situaciju u zemlji. Kao skupina veoma su ugroženi, izgubili su svoja temeljna prava, poput prava na rad, prava na dom, te pravo na dostojanstvo.

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek (CESPOS) provodi projekt “Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu” sufinanciran iz proračuna grada Osijeka, Osječko-baranjske županije te vlastitih sredstava, čiji je osnovni cilj promicanje prava beskućnika te podučavanje istih o njihovim pravima, osvještavanje građana o problemu beskućništva te promoviranje alternativnog načina zbrinjavanja. Krajnji nam je cilj destigmatizirati beskućništvo kao osobni izbor i stil života.

Istraživanjem smo došli do spoznaja o temeljnim problemima sustava počevši od problema neujednačene prakse glede smještaja beskućnika u prihvatilištima u Hrvatskoj, nedostatak „dnevnog boravka“ beskućnika u prihvatilištima, rješavanje osnovnih statusnih pitanja ili pak neinformiranosti o pravima. Problem vidimo  i u činjenici kako Hrvatska nema izrađenu strategiju o beskućnicima,  niti „protokol“ o postupanju s beskućnicima. Prema nekim procjenama na području grada Osijeka ima pedesetak beskućnika sa tendencijom porasta broja.  Međutim, do sada se nisu provodila istraživanja koja bi nam pružila adekvatne informacije o ovoj problematici, počevši od preciznog  broja beskućnika i njegovim kretanjima,  strukturi, uzrocima i sl. Provođenje takvih istraživanja osiguralo bi temelje za donošenje politika sa ciljem preveniranja i rješavanja statusa beskućnika.

CESPOS se stoga odlučio na provođenje redovnih ispitivanja javnog mišljenja građana i pravnih osoba (privatnih tvrtki, javnih i državnih institucija) kombiniranom sociološkom metodom putem anketa o problemu beskućništva u gradu Osijeku te spremnost istih na pomoć. Rezultati istraživanja bit će potrebni za izradu info-letka a čiji sadržaj ispunjava osnovni cilj projekta, zagovaranje i razvijanje empatije kod  građana.

Pozivamo građane koji su zainteresirani na sudjelovanje u istraživanju da nas kontaktiraju na e-mail: cespos.2012@gmail.com ili da se odazovu našim volonterima i članovima CESPOS-a na ulicama grada Osijeka i drugih mjesta kako u Osječko-baranjskoj županiji tako i izvan nje.

CESPOS će 2015. godine organizirati okrugli stol na temu beskućništva u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te predstaviti analizu istraživanja.

Tijekom trajanja projekta provodi se „tiha“ kampanja osvještavanja građana o beskućnicima kao jednoj od najugroženijih marginaliziranih skupina u našem društvu s tendencijom porasta broja.


 • tijekom rujna 2015. godine održali smo sastanak s gđicom. Silvijom Dološić, gradskom vijećnicom zaduženom za socijalna pitanja građana i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije u svezi socijalnog stanja u gradu i stanju beskućništva.
 • tijekom rujna upoznali smo se s Mirkom Žipovskim, beskućnikom iz Osijeka, borcem za pravedniji položaj prema beskućnicima.
 • Održan Svjetski dan beskućnika – 10. listopada.
 • Povodom Svjetskog dana beskućnika, 10. Listopada, organizacije na različite načine provele aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za problematiku beskućništva. Više pročitati ovdje.

CILJEVI i djelatnosti CESPOS-a

Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek osnovan je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja ekonomskih i socijalnih prava čovjeka, povezujući informiranje, edukacije, istraživanje, utjecaj na javnim politikama i aktivizam.

Područja djelovanja CESPOS-a sukladno ciljevima

Demokratska politička kultura, gospodarstvo, socijalna djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj te kultura i umjetnost.

Djelatnost(i) organizacije, sukladno Statutu

Djelatnosti Centra su;

 • Praćenje stanja ekonomskih i socijalnih prava;
 • Informiranje javnosti o stanju i kršenjima ekonomskih i socijalnih prava;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, koji djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva, a posebno sa državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim udrugama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je udruga osnovana;
 • Provođenje projekata s ciljem promicanja i unapređivanja ekonomskih i socijalnih prava, poput onih koji su usmjereni na zaštitu prava i dostojanstva radnika; zaštitu obitelji; zaštitu prava djece i mladih; zaštitu, pomoć i podršku beskućnicima i drugim socijalno isključenim skupinama (osobe starije životne dobi, nezaposleni); zaštitu, promicanje i zagovaranje unapređenja zdravlja ili projekti ili aktivnosti koji utječu na poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih; zaštitu prava tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom; zaštitu prava osoba starije životne dobi; na razvoj društvenog kapitala; na pomoć i podršku osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti;  na pomoć i podršku nezaposlenima;
 • Zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog  položaja građana, te ljudskih prava uopće
 • Promicanje svih oblika ravnopravnosti kroz javno zagovaranje, provođenje projekata, istraživanja, aktivnosti, programa i suradnji;
 • Poticanje socijalnog poduzetništva kroz radionice, edukacije, projekte i aktivnosti CESPOS-a;
 • Promicanje društvene solidarnosti, participativne demokracije te obrazovanja za demokratsko građanstvo kroz edukacije, seminare, radionice, stručne skupove;
 • Praćenje javnih politika, provođenje projekata i aktivnosti koji imaju za cilj suzbijanje korupcije i njezinih oblika u društvu, te zagovaranje za poštivanje prava i poticanje na prijavu korumptivnih radnji;
 • Promicanje načela dobrog upravljanja (transparentnost, građanska participacija u fiskalnim politikama, itd.) kroz radionice, edukacije, projekte i aktivnosti, te zagovaranje za javne politike kojima se jača transparentnost i dobro upravljanje;
 • Organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova, organizacija u svrhu promicanja i zagovaranja ekonomskih i socijalnih prava;
 • Edukacija  volontera i članova CESPOS-a o ekonomskim i socijalnim pravima;
 • Održavanje edukacija društveno-humanističkog karaktera, te provedba i analiza istraživanja;
 • Izdavanje publikacija, te proizvodnja medijskih sadržaja poput audiovizualnog sadržaja u svrhu promicanja ekonomskih i socijalnih prava, educiranje o istima/povredama prava, promotivne aktivnosti CESPOS-a;
 • Ostale aktivnosti vezane za unapređenje rada CESPOS-a.

Vizija, Misija, Vrijednosti CESPOS-a

VIZIJA

Naša vizija je izgradnja ekonomsko-socijalnog sigurnog društva.

Naša vizija oslanja se na preambulu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima usvojeng i otvorenog za potpis, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine 2200A (XXI);

“Ideal slobodnog ljudskog bića, oslobođenog straha i bijede, može se postići samo ako se stvore uvjeti koji omogućavaju svakome da uživa svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava, i svoja građanska i politička prava.”

MISIJA

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek je udruga čije je djelovanje usmjereno na proučavanje, promicanje i oživotvorenje ekonomskih i socijalnih ljudskih prava kao temeljnih ljudskih prava kojima se štiti dostojanstvo čovjeka. Naš cilj je razvijanje društva ekonomske i socijalne pravednosti, društva čija će socijalna politika jamčiti socijalnu sigurnost svakom pojedincu.

Naš zadatak je boriti se protiv socijalne isključenosti, upozoravati javnost i nadležne institucije na kršenja ekonomskih i socijalnih ljudskih prava te predlagati rješenja kojima bi se osiguralo njihovo poštivanje. Radimo na poboljšanju ekonomsko – socijalnog položaja ugroženih skupina građana kroz provođenje projekata neposredno usmjerenih i osmišljenih za poboljšanje kvalitete života pojedinaca iz navedenih skupina.

VRIJEDNOSTI

Vrijednosti za koje se zalažemo su : jednakost, ravnopravnost, solidarnost, razumijevanje, podrška socijalno obespravljenima, dostojanstvo čovjeka, podrška ekonomski obespravljenima, socijalna sigurnost, pravednost, te socijalna neisključivost. Navedene vrijednosti usađene su u pravne regule Povelje UN-a o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Ustav RH, iz kojih i crpimo prava sačinjena u socijalnim i ekonomskim pravima.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.”

Statut CESPOS-a i ostali dokumenti

Sukladno čl. 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek, 04. rujna 2012. godine donijela je STATUT udruge.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) Centar za ekonomska i socijalna prava – Osijek na svojoj Skupštini održanoj dana 22. rujna 2015. godine donio je izmjenjeni i dopunjeni STATUT  udruge.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 24. siječnja 2015. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2015. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.

Skupština CESPOS-a 29. prosinca 2015. godine usvojila je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CESPOS ZA 2015. te pripadajući mu financijski izvještaj.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 29. prosinca 2015. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2016. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.

 Skupština CESPOS-a 27. prosinca 2016. godine usvojila je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CESPOS ZA 2016. te pripadajući mu financijski izvještaj.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 27. prosinca 2016. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2017. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.

Tko smo?

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS registriran je 19. rujna 2012. godine pri Uredu državne uprave, kao neprofitna, nevladina organizacija sa sjedištem u Osijeku. Osnivačka Skupština održana je 4. rujna 2012. godine, u Osijeku.

CESPOS je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja ekonomskih i socijalnih prava čovjeka, poput prava na socijalnu sigurnost, poštenu naknadu za rad, odgovarajući  standard života i zdravlja te dostupnost obrazovanja, što je sastavni dio sustava ljudskih prava.

CESPOS prati stanja ekonomskih i socijalnih prava, informiranje javnosti o stanjima i kršenjima ekonomskih i socijalnih prava, jača suradnje sa srodnim organizacijama koja djeluju na području Republike Hrvatske, ali tako i izvan njezinih granica, a djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva.

CESPOS provodi projekte i aktivnosti sa ciljem promicanja i unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih prava, zalažemo  za poboljšanje pravnog ekonomskog i društvenog položaja građana, organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova, edukacija volontera i članova CESPOS-a, održavanje edukacija društveno-humanističkog karaktera te provedbe analize istraživanja, te izdavanje publikacija.

Primarno, CESPOS želi postati poveznica između ideje, pojedinca te osmišljavanja te ideje u interesu samozapošljavanja pojedinca. U vremenu brzog tehnološkog razvoja, utjecaja ekonomije na život i kvalitetu života radnika, CESPOS se želi postaviti kao organizator, katalizator u stvaranju zapošljavanja, ostvarivanja prava iz rada, te očuvanju dostojanstva čovjeka.

Logo/simbol Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek, 2015. godine izradio je službeni logo, koji je i sastavni dio CESPOS memoranduma. Idejni kreator logoa jedan je od osnivača CESPOS-a.

Simbol CESPOS-a kružnog je oblika. Obrub je sačinjen od kružnice sa četiri para ruku u stisku, a u krugu narančaste boje nalazi se simbol krova i slova koja ispisuju naziv CESPOS. Ruke u stisku simboliziraju složnost i suradnju koja je nužna za rješavanje bitnih društvenih problema. Tako i problematika ekonomskih i socijalnih ljudskih prava zahtjeva angažman različitih društvenih čimbenika, od volontera i aktivista, nositelja javnih funkcija, djelatnika u informativnom sektoru, znanstvene zajednice, a u konačnici zahtjeva i prihvaćanje odgovarajućih standarda postupanja od strane čitave društvene zajednice.  Narančasta boja simbolizira aktivizam, pozitivan pogled u budućnost i snagu za nositi se sa teškim ekonomsko-socijalnim uvjetima. Krov u simbolu CESPOS-a ima dvojaku simboliku. Krov simbolizira pravo na dom koje podrazumijeva  pravo svakog čovjeka da si može priuštiti dom pogodan za stanovanje, siguran za život i slobodu od prisilnog iseljavanja. Prvi projekt CESPOS-a, «Zagovaranje prava beskućnika i razvijanje empatije u društvu»,  promiče upravo pravo na dom u čemu pronalazimo bitnu poveznicu u djelovanju CESPOS-a i simbolu krova. Taj simbol ujedno predstavlja zaštitu i utočište od narušavanja ekonomskih i socijalnih prava. Utočište koje će CESPOS svojim predanim djelovanjem izgrađivati.      

CESPOS logo 1

Struktura Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek zastupaju i njime upravljaju Predsjednik i dva Dopredsjednika/ica. Najviše tijelo je Skupština.

KONTAKT :

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek – CESPOS

Adresa: Vijenac Petrove gore 4 , 31 000 Osijek (reg. ured)

Adresa: Hrvatske Republike 43/1, 31 000 Osijek (ured)

OIB : 77476961037

Tel: 00385 91 797 17 61

Tel: 00385 98 904 36 30

Web: www.cespos.hr

E-mail: cespos.2012@gmail.com

Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN) : HR76 2340 0091 1105 5108 5 (Privredna banka Zagreb – Zagreb)