CILJEVI i djelatnosti CESPOS-a

Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu

Centar za ekonomska i socijalna prava Osijek osnovan je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja ekonomskih i socijalnih prava čovjeka, povezujući informiranje, edukacije, istraživanje, utjecaj na javnim politikama i aktivizam.

Područja djelovanja CESPOS-a sukladno ciljevima

Demokratska politička kultura, gospodarstvo, socijalna djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj te kultura i umjetnost.

Djelatnost(i) organizacije, sukladno Statutu

Djelatnosti Centra su;

 • Praćenje stanja ekonomskih i socijalnih prava;
 • Informiranje javnosti o stanju i kršenjima ekonomskih i socijalnih prava;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, koji djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva, a posebno sa državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim udrugama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je udruga osnovana;
 • Provođenje projekata s ciljem promicanja i unapređivanja ekonomskih i socijalnih prava, poput onih koji su usmjereni na zaštitu prava i dostojanstva radnika; zaštitu obitelji; zaštitu prava djece i mladih; zaštitu, pomoć i podršku beskućnicima i drugim socijalno isključenim skupinama (osobe starije životne dobi, nezaposleni); zaštitu, promicanje i zagovaranje unapređenja zdravlja ili projekti ili aktivnosti koji utječu na poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih; zaštitu prava tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom; zaštitu prava osoba starije životne dobi; na razvoj društvenog kapitala; na pomoć i podršku osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti;  na pomoć i podršku nezaposlenima;
 • Zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog  položaja građana, te ljudskih prava uopće
 • Promicanje svih oblika ravnopravnosti kroz javno zagovaranje, provođenje projekata, istraživanja, aktivnosti, programa i suradnji;
 • Poticanje socijalnog poduzetništva kroz radionice, edukacije, projekte i aktivnosti CESPOS-a;
 • Promicanje društvene solidarnosti, participativne demokracije te obrazovanja za demokratsko građanstvo kroz edukacije, seminare, radionice, stručne skupove;
 • Praćenje javnih politika, provođenje projekata i aktivnosti koji imaju za cilj suzbijanje korupcije i njezinih oblika u društvu, te zagovaranje za poštivanje prava i poticanje na prijavu korumptivnih radnji;
 • Promicanje načela dobrog upravljanja (transparentnost, građanska participacija u fiskalnim politikama, itd.) kroz radionice, edukacije, projekte i aktivnosti, te zagovaranje za javne politike kojima se jača transparentnost i dobro upravljanje;
 • Organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova, organizacija u svrhu promicanja i zagovaranja ekonomskih i socijalnih prava;
 • Edukacija  volontera i članova CESPOS-a o ekonomskim i socijalnim pravima;
 • Održavanje edukacija društveno-humanističkog karaktera, te provedba i analiza istraživanja;
 • Izdavanje publikacija, te proizvodnja medijskih sadržaja poput audiovizualnog sadržaja u svrhu promicanja ekonomskih i socijalnih prava, educiranje o istima/povredama prava, promotivne aktivnosti CESPOS-a;
 • Ostale aktivnosti vezane za unapređenje rada CESPOS-a.