Statut CESPOS-a i ostali dokumenti

Sukladno čl. 11. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek, 04. rujna 2012. godine donijela je STATUT udruge.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) Centar za ekonomska i socijalna prava – Osijek na svojoj Skupštini održanoj dana 22. rujna 2015. godine donio je izmjenjeni i dopunjeni STATUT  udruge.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 24. siječnja 2015. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2015. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.

Skupština CESPOS-a 29. prosinca 2015. godine usvojila je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CESPOS ZA 2015. te pripadajući mu financijski izvještaj.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 29. prosinca 2015. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2016. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.

 Skupština CESPOS-a 27. prosinca 2016. godine usvojila je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ CESPOS ZA 2016. te pripadajući mu financijski izvještaj.

Skupština Centra za ekonomska i socijalna prava Osijek donijela je 27. prosinca 2016. godine PLAN I PROGRAM RADA CESPOS-a ZA 2017. Provoditelji programa su Predsjednik CESPOS-a te dva Dopredsjednika CESPOS-a.